اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

یک ایده برای بانک مرکزی

یک ایده برای بانک مرکزی این ایده ها هستند که دنیای ما را می سازند. ارائه یک ایده باعث بهبود مستمر سیستم می شود. در واقع […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

حساب های بانکی غیرفعال بسته می شوند – اخبار بانک مرکزی

 اخبار بانک مرکزی – حساب های بانکی غیرفعال بسته می شوند -سیاست های جدید پولی و مالی بانک مرکزی در رابطه با مبارزه با پولشوئی و […]